O nama

 

Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) iz Banje Luke djeluje kao nevladina i neprofitna organizacija, koja promoviše i podržava proces tranzicione pravde, uspostavljanja vladavine prava i izgradnje demokratskog društva u BiH. Proces tranzicione pravde podrazumijeva podršku post-jugoslovenskim i drugim post-konfliktnim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasljeđe masovnog kršenja ljudskih prava da bi se zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje. Tranziciona pravda je proces karakterističan za društvo koje teži ka vlastitoj demokratizaciji, a koncept tranzicione pravde sadrži mehanizme za tranziciju od postkonfliktnog ka demokratskom društvu koje se odgovorno odnosi prema prošlosti.

CDTP/CDTJ je registrovan kao udruženje građana u septembru 2011. godine, mada su njegovi aktivisti počeli da deluju već tokom 2011. godine i to u okviru projekata Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Koalicije za osnivanje Regionalne komisije (REKOM).

Aktivisti CDTP-a su organizovali i proveli izuzetno uspješnu kampanju prikupljanja potpisa podrške osnivanju REKOM-a (kampanja je organizovana u razdoblju od 26.4. – 6.6.2011. na prostoru cijele regije, odnosno bivše SFRJ), tokom koje je više od 46 000 građana Banje Luke dalo svoj potpis kao podršku osnivanju regionalne komisije.
CDTP je u saradnji sa organizacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizovao dvije debate o pomirenju. Tokom 2011. i 2012. godine CDTP je proveo istraživanje u Republici Srpskoj za potrebe Izvještaja o tranzicionoj pravdi u post-jugoslovenskim zemljama, Izvještaja za 2010. i 2011. godinu, koji je publikovan početkom 2013. godine i koji je predstavljen na debati o tranzicionoj pravdi, održanoj 2.4.2013. u Banjoj Luci. Gosti, uvodničari su bili prof.
Žarko Puhovski, profesor filozofije sa Sveučilišta u Zagrebu, Miodrag Živanović, profesor filozofije sa Univerziteta u Banjoj Luci i Igor Mekina novinar iz Ljubljane. Ova debata je izazvala vrlo značajnu medijsku pažnju. 21.9.2013. CDTP je povodom Međunarodnog dana mira, organizovao akciju podrške REKOM-u na Trgu Krajine u Banjoj Luci, koja je izazvala značajnu pažnju kod građana Banje Luke. 12.12.2014. godine je održana konferencija za javnost o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, na kojoj su govorili profesor Žarko Puhovski sa Sveučilišta u Zagrebu, Nataša Kandić, koordinatorka procesa REKOM iz Beograda i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva.
Zahvaljujući grantu dobijenom od strane Civil Rights Defenders, od maja 2013. Udruženje provodi projekat „Mapiranje logora u BiH, 1992-1995“, u saradnji sa partnerskom organizacijom Udruženje Tranziciona pravda, odgovornost i sjećanje u BiH (TPOS u BiH)/ Transitional Justice, Accountability and Remembrance in B&H (TJAR in BaH) iz Sarajeva.
Projekat je nastavljen i u 2014. godini, zahvaljujući grantovima organizacija Civil Rights Defenders i National Endowment for Democracy.

Osnovni cilj projekta je da empirijskim istraživanjem, u saradnji sa udruženjima logoraša i korištenjem utvrđenih sudskih činjenica, dokumentuje postojanje logora, broj i imena ubijenih zatočenika i primjenu torture i da na taj način doprinese izgradnji zajedničke kulture sjećanja u BiH, i da podstakne donošenje zakona o pravima žrtava torture i civilnih
žrtava rata.